اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

از : اتحاديه صنف حمل و نقل موسسات اتومبیل کرایه همدان
به: كلية موسسات اتومبيل كراية همدان
موضوع:آئين نامه موسسات اتومبيل كراية همدان
سلام عليكم :
باتقديم ادب و احترا م مواردي از شرايط وضوابط قابل اجراء در موسسات اتومبيل كرايه جهت استحضار و اطلاع به حضورتان ارسال ميگردد در صورت مشاهدة تخطي از موارد ذيل طبق قانون نظام صنفي برخورد خواهد شد .

1) طبق صورتجلسة شمارة مورخ /2/87 اعضاي هيئت مديرة اتحاديه با اشاره به اينكه كارت سوخت مخصوص سهمية آژانس بااستفاده امتياز آژانس مربوطه صادرگرديده كلية مديران موسسات اتومبيل كرايه موظف بوده جهت مديريت
بيشتر وبهتركارت سوخت مخصوص سهمية آژانس را دريافت نموده اند و به نحوة مصرف سوخت تخصيص يافته نظارت
و مديريت داشته باشند.
2) نحوةاخذ كميسيون از راننده ها طبق سابق از كل كرايه 20 درصد قانوني بوده لازم اجراست.
3) رعايت حرمت همكاري وانجام تبليغات سالم به نحويكه به تبليغات همكاران خود آسيبي زده نشود ضمن توجه به اينكه
شهروندان در انتخاب آزاد مي باشند.
4) طبق مصوبة دولت استعمال دخانيات در محل عمومي من جمله آژانس ودرهنگام سرويس دهي درخودروها ممنوع بوده.
5) اخذ تعهدات از رانندگان معرفي شده جهت انجام اموري همچون معرفي به ادارة راهنمائي ورانندگي جهت دريافت كارت
سوخت ومعرفي به كارگاههاي تبديل دوگانه سوز .
6) ازمكاتبة مستقيم با ادرات جهت انجام اموري چون اخذ كارت سوخت و معرفي جهت دوگانه سوز نمودن خودداري
نمائيد.
7) از امضاء نمودن هرگونه نامه ، اطلاعيه ويا صورتجلسه بدون هماهنگي اتحاديه خودداري نموده ودر صورت مشاهده
مراتب را به اطلاع اتحاديه برسانيد.
8) از پذيرش رانندگان مجرد و رانندگاني كه بدونه هماهنگي اتحادية وانجام امور قانوني موسسة اتومبيل كراِيه خودرا
تغييرداده اند خودداري نموده .
9) از اشتغال رانندگان فاقد كارت تردد و رنگ آميزي شطرنجي وبغل نويسي و تابلو سقفي خودداري نموده ودر صورت
مشاهده با طرفين برخورد قانوني خواهد شد.
رونوشت : من… التوفيق
- ادارة محترم اماكن نيروي انتظامي همدان عباس عباسيان همداني
- مجمع محترم امورصنفي توزيعي خدماتي همدان رئيس هيئت مديره اتحاديه صنف حمل و نقل و
موسسات اتومبیل کرایه همدان


( نصب در معرض ديد رانندگان موسسه اتومبيل كراية الزاميست)

نشاني : جادة كرما نشاه پانصد متر پائين تر از ميدان كربلا طبقة فوقاني شركت مريانج بار فاكس 4264120 تلفن 4264555 www.HAMEDAN AJANS.COM


 

 
 

نسخه چاپی خبر