اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان   www.HamedanAjans.com
« نرم افزار كاربردي وي‍ژه موسسات اتومبيل كرايه مورد تاييد اتحاديه تهيه گرديد.     ***     پذیرش سفارش تابلو سقفی خودروهای آژانس » پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل مسافر همدان
 

مدیریت محترم آژانس.............. جناب آقاي................
سلام عليكم :
مقتضيست با توجه به مصوبه كميسيون نظارت و تاکیدات متعدد مبنی بر اجرای نمودن پروژه نصب دستگاه تاکسی متر برروی خودروهای آژانس به شماره26403/92 مورخ 5/9/92 نسبت به واريز کل مبلغ دستگاه تاكسي متر با توجه به تعداد درخواستي به حساب 26/16341123 نزد بانک ملت بنام اتحادیه و ظرف مدت حداكثر72 ساعت اقدام ونسبت به تحویل فیش واریزی به اتحادیه اقدام فرمائید.بدیهیست در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر برابر بند(د)ماده 28 قانون نظام صنفي با آن واحد برخورد مي گردد.

 

 
 

نسخه چاپی خبر